Track to Glendhu bothy

Ref: 9408

Location: Glendhu Forest

Track to Glendhu bothy

Ref: 9408

Location: Glendhu Forest